یک دو سه پروژه

روند سفارش پروژه

۱.۲.۳ پروژه چطور کار می کند؟

  1. پس از سفارش پروژه توسط شما، مجریان ما اقدام به بررسی و قیمت گذاری پروژه می نمایند.
  2. ما از بین پیشنهادهای ارسالی توسط مجریان، مناسب ترین پیشنهادها را به شما ارائه می کنیم.
  3. در صورت تایید مبلغ و زمان بایستی برای شروع پروژه بیعانه واریز نمایید.
  4. پس از واریز بیعانه ، مجری کار بر روی پروژه را آغاز می کند.
  5. پس از اتمام کار به شما اطلاع داده می شود تا مبلغ نهایی را تسویه نمایید.
  6. پروژه نهایی بعد از تسویه برای شما ارسال می شود.
  7. مبلغ پرداختی شما 48 ساعت پس از دریافت پروژه و در صورت نبود ایراد به حساب مجری واریز می شود.