انجام پروژه معماری توسط مجریان و فریلنسرهای یک دو سه پروژه