انجام پروژه آباکوس توسط متخصصین مهندسی مکانیک یک دو سه پروژه

  • تحلیل المان محدود

  • تحلیل و محاسبات سیالاتی

  • تحلیل و محاسبات جامداتی

  • شبیه سازی شکل دهی حجمی

  • شبیه سازی شکل دهی ورق

  • شبیه سازی برخورد

  • شبیه سازی رشد ترک

  • شبیه سازی پروژه های استاتیک و دینامیک و اجزاء ماشین

  • شبیه سازی و تحلیل تیر و ستون و شفت و...