پیدا سازی و شبیه سازی مقاله کنترل شکل گیری ماهواره ها در معرض تغییر درگ ها و آشفتگی های J2 با نرم افزار متلب

پیدا سازی و شبیه سازی مقاله کنترل شکل گیری ماهواره ها در معرض تغییر درگ ها و آشفتگی های J2 با نرم افزار متلب