پروژه مدل برنامه ریزی آرمانی وزنی عددصحیح مختلط با گمز