پروژه دریافت ضرایب و شرایط مرزی به صورت ماتریس با متلب