پروژه تحقیقاتی مروری بر طراحی و پیاده سازی یک سیستم کنترل خبره برای یک واحد فرآیندی

پروژه تحقیقاتی مروری بر طراحی و پیاده سازی یک سیستم کنترل خبره برای یک واحد فرآیندی