موفقیت مشاوران خارجی در پروژه های صنعت سازه های فضاکار