طراحی کنترل کننده غیر خطی برای مدل غیر خطی پیل سوختی تحت شرایط ورودی اشباع و با اثرات نامعینی و اغتشاش با نرم افزار متلب

طراحی کنترل کننده غیر خطی برای مدل غیر خطی پیل سوختی تحت شرایط ورودی اشباع و با اثرات نامعینی و اغتشاش با نرم افزار متلب