شبیه سازی بازآرایی شبکه توزیع به کمک الگوریتم نهنگ