روش های نوین تولید گاز سنتز با رویکردی بر نانو فناوری