روشهای مخلوط کردن یا نشاندن نانو مواد بر روی فلزات، غیرفلزات و پارچه ها