ردیابی شی متحرک در تصاویر با استفاده از کمینه کردن انرژی