جایابی بهینه منابع تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک