تکنیک اولویت سفارش بواسطه ی شباهت با یک راه حل ایده آل

تکنیک اولویت سفارش بواسطه ی شباهت با یک راه حل ایده آل