تحقیق پیامبرص در باره بدعت گزاران چه فرموده است

تحقیق پیامبرص در باره بدعت گزاران چه فرموده است