تحقیق انتقال ماشین مجازی لایو و استراتژی های مورد استفاده