تاثیر تعداد پره بر فشار خروجی در کمپرسور های شعاعی