برنامه برای روشن و خاموش شدن led با یک کلید پروتئوس