بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت مشاوران خارجی