انجام پروژه SPSS ، تحلیل آماری توسط مجریان و فریلنسرهای یک دو سه پروژه

  • پیش‌بینی برای تشخیص گروه‌ها: تحلیل عاملی، تحلیل خوشه‌ای، جداکننده

  • تحلیل آماری و انجام پروژه با AMOS و Lisrel