انجام پروژه CFD توسط مجریان و فریلنسرهای یک دو سه پروژه

  • انجام پروژه CFD با کامسول Comsol

  • انجام پروژه CFD با متلب و فرترن

  • انجام پروژه CFD با CFX

  • انجام پروژه CFD با انسیس

  • انجام پروژه CFD با آباکوس

  • انجام پروژه CFD با فلوئنت

  • انجام پروژه دینامیک سیال محاسباتی CFD

  • شبیه سازی عددی سیالات CFD

  • تحلیل لجزا محدود FEA