انجام پروژه هایسیس Hysys توسط مجریان و فریلنسرهای یک دو سه پروژه

  • انجام پروژه پالایشگاه گاز با هایسیس

  • انجام پروژه هایسیس پتروشیمی

  • انجام پروژه شبیه سازی با Hysys

  • انجام پروژه هایسیس شبیه سازی خطوط انتقال نفت و گاز

  • انجام پروژه Hysys شبیه سازی افزایش و کاهش فشار

  • انجام پروژه Hysys واحد تولید و بازیابی