انجام پروژه مهندسی هوا فضا توسط مجریان و فریلنسرهای یک دو سه پروژه

  • انجام پروژه FluidFlow

  • انجام پروژه OpenFoam

  • انجام پروژه Workbench

  • انجام پروژه های دانشجویی هوافضا

  • انجام پروژه های هوافضا