انجام پروژه سپ توسط مجریان و فریلنسرهای یک دو سه پروژه

  • تحلیل استاتیکی و دینامیکی با سپ

  • تحلیل خطی و غیر خطی شامل تحلیل لرزه‌ای با Sap

  • تحلیل بار متحرک کامیون و برای پله با Sap

  • تحلیل P-Delta با سپ

  • المانهای سازه‌ای SHELL و FRAME شامل تیر ستون، خرپا و رفتار غشایی و پوسته‌ای با سپ

  • المانهای غیر خطی فنر و اتصال (LINK and SPRING) با سپ